Szanowni Państwo,

w związku z prowadzonym przez 22. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjny SPZOZ w Ciechocinku, procesem rekrutacji zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych dalej: RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest 22. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjny SPZOZ w Ciechocinku (zwany dalej Szpitalem) ul. Wojska Polskiego 5, 87-720 Ciechocinek, wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000018567, wpisanym do Rejestru KRS pod numerem 0000002898, NIP 891-14-06-604, REGON 910514039, reprezentowany przez Dyrektora Szpitala.
 2. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w Szpitalu realizuje Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: kontakt@kujawskopomorskiszpital.pl.
 3. Administrator na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b będzie przetwarzał Państwa dane osobowe niezbędne do realizacji procesu rekrutacji w zakresie wynikającym z art. 221 $ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże przetwarzanie jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacji, a ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie tego procesu.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez okres prowadzenia rekrutacji, jednakże nie dłużej niż przez 6 miesięcy od zakończenia tego procesu.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 8. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane właściwym organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacja usług na rzecz Szpitala, w zakresie ich obowiązków służbowych, na podstawie upoważnienia, np. kancelarii prawnej oraz podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 9. Przysługuje Państwu prawo:
  – dostępu do danych, w tym otrzymania ich kopii lub ich sprostowania,
  – do ograniczenia ich przetwarzania,
  – do przeniesienia danych,
  – do usunięcia danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie innym, niż wynikającym z kodeksu pracy, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej cofnięciem.
 10. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.